Geodézie, mapování a pasportizace

DTM ČR

Digitální technická mapa ČR

Dne 1. 7. 2024 nabyde účinnosti Zákon č. 47/2020 Sb. o zeměměřictví, který ukládá krajům povinnost vytvořit a spravovat a aktualizovat DTM. Jednotlivé krajské DTM se stanou součástí projektu DTM ČR, jehož cílem je vytvořit celostátní mapové dílo, které bude obsahovat legislativně garantovaná a pravidelně aktualizovaná data polohopisu (ZPS) a dopravní a technické infrastruktury (DI, TI).

Obcím tímto vyvstanou nové zákonné povinnosti:

Obec v roli Editora (vlastníka či správce) DI a TI odpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost údajů a zapisuje je do DTM kraje. Plnění této povinnosti mohou dle zákona zajistit prostřednictvím jiné osoby (na základě písemné dohody).

Obec v roli Stavebníka je povinna předávat údaje o změnách obsahu DTM (polohopisu) do centrálního aplikačního rozhraní IS DMVS.

Veškerá data musí být vedena v jednotné struktuře – jednotném výměnném formátu, který je stanoven Vyhláškou č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě kraje.

Naše společnost TKP geo s.r.o. je připravena pro Vás zajistit plnění všech výše uvedených povinností.

 

Proč s námi?

Máme bohaté a mnohaleté zkušenosti s problematikou digitálních technických map, a to jak z hlediska SW, tak z hlediska pořízení a správy dat:

  • Účastníme se pracovních skupin pro Architekturu DTM a Financování DTM.
  • Jsme zhotovitelem zakázky „Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Jihočeského kraje“.
  • Jsme dodavatelem SW řešení Editační linka technické mapy pro Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy.
  • V současnosti spravujeme DTM pro 16 jihočeských měst.

Proto jsme pro Vás tím správným partnerem – neváhejte se na nás obrátit na e-mail info@tkpgeo.cz.