Katastr nemovitostí, pozemkové úpravy

Geometrické plány

Zhotovujeme geometrické plány pro:

  • Změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky
  • Rozdělení, scelení pozemků a změnu hranice pozemku
  • Vyznačení budovy a vodního díla, dokončenou stavbu, nebo změny jejího vnějšího obvodu
  • Určení hranic pozemků při pozemkových úpravách
  • Doplnění katastru o pozemek vedený dosud ve zjednodušené evidenci
  • Opravu geometrického a polohového určení nemovitosti
  • Upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení
  • Průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků, souhlasné prohlášení na zpřesnění hranice
  • Vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku – graficky znázorňuje rozsah práva, které se týká určitého pozemku nebo jeho části.