Capturing 3D reality & BIM

Digitální fotogrammetrie

Fotogrammetrie je metoda získávání informací o objektech měření z obrazových záznamů, nejčastěji z fotografických snímků. Významnou úlohu v geodézii má fotogrammetrie letecká, kdy jsou snímky pořizovány kamerou umístěnou v letadle nebo jiném pohybujícím se nosiči (např. UAV).

Zpracováním takto pořízených snímků vzniká ortofotomapa – kartografické dílo, umístěné do souřadnicového systému, které přehledně odráží skutečný stav zemského povrchu k datu pořízení leteckých snímků.

V poslední době se velké oblibě těší pořizování leteckých snímků pomocí bezpilotního letounu – UAV. Jedná se o ekonomicky výhodnou metodu, protože náklady na provoz bezpilotního letounu jsou nesrovnatelně nižší než na provoz klasického letadla. Volba prostředku ale vždy závisí na velikosti a charakteru zájmového území. Letecké práce provádíme v souladu s platnou legislativou a v koordinaci s Úřadem pro civilní letectví.