Inženýrská geodézie, metrologie

Geodézie dopravních staveb

Vytyčení zemních prací, vytyčení lankodrah a kontrolní měření souvrství, výpočty kubatur, příprava a import dat pro navigace zemních strojů a finišerů, měření kolejových svršků, měření vozíkem APK a příprava dat pro strojní podbíječky, souborné zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení podle specifických směrnic (ŘSD, SŽDC).

Měření mostních konstrukcí (ocelové, betonové), vč. výsunů.

Měření hloubených i ražených tunelů a kolektorů.